Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda (IITD PAN)

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda (IITD PAN) został powołany przez Polską Akademię Nauk w 1952 r.

Działalność naukowa Instytutu Hirszfelda, skupia się na biologii medycznej i powiązanych z nią dziedzinach wiedzy, realizowana jest przez 22 laboratoria i jest ściśle powiązana z integralnymi jednostkami, takimi jak Centrum Medyczne, a w nim:

  • unikatowy na skalę światową Ośrodek Terapii Fagowej, czyli metody leczenia zakażeń bakteryjnych przy pomocy bakteriofagów, wirusów bakteryjnych atakujących wyłącznie komórki bakteryjne.
  • Laboratorium Immunologii Tkankowej CM, oferujące badania dla celów transplantacji oraz typowanie antygenów HLA w celu określenia predyspozycji genetycznej, w różnego rodzaju chorobach o podłożu autoimmunologicznym.
  • Polska Kolekcja Mikroorganizmów (https://pcm.org.pl/), dysponuje bogatymi zasobami drobnoustrojów oraz prowadzi dystrybucję szczepów bakteryjnych odbiorcom z Polski i z zagranicy, przyjmuje i zabezpiecza szczepy bakteryjne i bakteriofagi do celów patentowych, przeprowadza identyfikację gatunkową mikroorganizmów.
  • Kolekcja Linii Komórkowych, Laboratorium Neolek (GLP), specjalistyczne pracownie aparaturowe, Zwierzętarnia oraz Laboratorium Chemii Ogólnej. Sferę komercjalizacji oraz kontaktów z przemysłem wspiera założone przez Instytut Centrum Transferu Technologii.

Instytut posiada od 2016 r. Certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej dotyczący badań in vitro w zakresie cytotoksyczności podstawowej i analiz chemicznych, które są wykonywane w Zintegrowanym Laboratorium Doświadczalnej Onkologii i Innowacyjnych Technologii „Neolek” (http://www.neolek.pl/). W 2019 r. Neolek został wyróżniony przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej we współpracy z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich, w opracowaniu „Science in Poland in 34 Snapshots”, jako przykład 34 osiągnięć polskich naukowców i zespołów naukowych oraz przykładów infrastruktury badawczej mającym na celu promowanie polskiej nauki na arenie międzynarodowej.

Jedną z szybko rozwijających się specjalizacji Instytutu, są technologie wytwarzania szczepionek podjednostkowych, przeznaczonych do stosowania u ludzi i w weterynarii, podawanych donosowo.

Instytut zatrudnia ogółem ponad 237 osób, w tym 83 pracowników naukowych

Instytut posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne oraz doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne.