60 laureatów odebrało w piątkowy wieczór 21 października Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju 2016. Wyróżnienie zostało przyznane w sześciu kategoriach. Wręczono również nagrodę główną. Trafiła do Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2016 to wyróżnienie, które jest odpowiedzią na nową perspektywę unijną 2014-2020. Przyznane nagrody stanowią docenienie nowatorskich inwestycji i  innowacyjnych rozwiązań, które prowadzą do zrównoważonego, inteligentnego rozwoju Polski. Organizatorami i pomysłodawcami nagrody są: Centrum Inteligentnego Rozwoju oraz sekcja „Rzecz o Innowacjach”, ukazująca się na łamach „Pulsu Biznesu”.

Wyróżnienia w ramach „Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2016” wręczone zostały w sześciu kategoriach: jednostki naukowe, uczelnie wyższe, samorządy, innowacyjne firmy, państwowe jednostki budżetowe oraz fundacje. Wybór laureatów odbywał się w oparciu o realizowane przed dany podmiot inwestycje z wykorzystaniem funduszy unijnych, krajowych, jak i z budżetu własnego.

Pod uwagę brana była również dbałość o sferę badawczo-rozwojową oraz wpływ na rozwój regionu i lokalnej społeczności. Dane uwzględniane przy końcowych rozstrzygnięciach pochodziły z ankiet weryfikacyjnych – przesłanych przez nominowane podmioty.

O zdecydowanej większości projektów, za które ich pomysłodawcy i realizatorzy otrzymali nagrodę – mogli przeczytać czytelnicy Pulsu Biznesu w sekcji tematycznej „Rzecz o Innowacjach” i na portalu rzeczo.pl.

LISTA LAUREATÓW POLSKIEJ NAGRODY INTELIGENTNEGO ROZWOJU:

Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego za identyfikację i wprowadzanie inteligentnych specjalizacji w województwie podkarpackim

KATEGORIA: INNOWACYJNA FIRMA

ABM SPACE Sp. z o. o. za realizację innowacyjnego sposobu łączenia się satelitów na orbicie opracowanego dla Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Astri Polska Sp. z o. o. za realizację nowatorskiego rozwiązania w zakresie prototypowania elementów i systemów kosmicznych oraz w obszarze aplikacji satelitarnych.

Astronika Sp. z o. o. za realizację mechanizmu wbijającego penetratora geologicznego HP3, zrealizowanego w związku z marsjańską misją NASA InSight.

Braster S.A. za wprowadzenie innowacyjnego urządzenia Braster, służącego do wczesnego wykrywania raka piersi u kobiet.

Cemex Polska Sp. z o. o. za realizację projektu pn. „Modernizacja pieca w cementowni Rudniki”.

CIM-mes Projekt Sp. z o.o. za realizację projektu pn. „Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania nanostrukturalnej warstwy powierzchniowej o właściwościach superhydrofobowych w celu zastosowania w przemysłowych filtrach do wody odpornych na zarastanie biologiczne”.

Eko-Styl Rental Sp. z o. o. za opracowanie nowatorskiej technologii impregnacji tkanin.

Fabryka Kotłów „Fako” S.A. za realizację projektu pn. „Odzysk Energii z Odpadów Komunalnych i Biomasy”.

Fabryka Maszyn Spożywczych Spomasz Pleszew S.A. za realizację projektów pn. „Opracowanie wielofunkcyjnego urządzenia do sterylizacji” oraz „Uniwersalny aparat próżniowy z funkcją odzysku aromatu”.

Fiab Sp. z o. o. Sp. k. za realizację projektu pn. „Opracowanie innowacyjnych maszyn nowej generacji do łączenia tworzyw sztucznych: PVC, silikon, teflon i etylen, wykorzystujących energię elektromagnetyczną”.

GMV Innovating Solutions Sp. z o.o. za realizację projektu pn. „Opracowanie i walidacja modelu laboratoryjnego robota kosmicznego zawierającego układ silników resistojet”.

Hertz Systems Sp. z o.o. za realizację projektu w ramach programu Horyzont2020 pn. „Zintegrowane Sensory 3D”.

InPhoTech Sp. z o. o. za prowadzone badania w zakresie fotoniki oraz transfer innowacyjnej technologii do produkcji.

IRES TECHNOLOGIES Sp. z o.o. za opracowanie innowacyjnych rozwiązań dla branży kosmicznej i przemysłu energetycznego.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. za innowacyjną instalację produkującą wodór i metan metodą mikrobiologiczną z odpadów ubocznych przemysłu cukrowniczego wraz z zastosowaniem otrzymanych gazów i zapewnieniem samowystarczalności energetycznej oczyszczalni ścieków w cukrowni”.

Krakowski Park Technologiczny Sp. z o. o. za modelowe wsparcie rozwoju nowoczesnej gospodarki Małopolski.

Kratki.pl Marek Bal za realizację projektu pn.” Prace badawcze nad zastosowaniem innowacyjnego materiału wysokoglinowego z grupy HA45 w urządzeniach grzewczych, służących zwiększeniu konkurencyjności firmy Kratki.pl na rynku międzynarodowym.”

Laboratorium Badań Napędów Lotniczych „Polonia Aero” Sp. z o.o. . za realizację projektu pn. „Laboratorium Aerodynamiki Przepływów Turbinowych” i „COOPENIK”.

LERG S.A. za realizację projektu pn. „Modernizacja instalacji do produkcji formaliny” i „Rozbudowa instalacji do mielenia nowolaków”.

Lubelski Dom Efektywny Energetycznie Sp. z o. o. za opracowanie technologii produkcji wysokiej jakości produktów o bardzo niskim zużyciu energii.

Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o. o. w Wardyniu Górnym za modernizację Zakładu Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym poprzez doposażenie sortowni odpadów oraz za dostawę instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych.

MMT Małgorzata Tasiemska za opracowanie systemu ustalania dylatacji i poziomowania płytek Quick Level.

N7 Mobile Sp. z o. o. za innowacyjne rozwiązania dla urządzeń mobilnych oraz projekty oprogramowania dla lotnych systemów czasu rzeczywistego oraz systemów EGSE.

Nano Games Sp. z o. o. za realizację projektów pn. „Globalny lider symulacji czasu rzeczywistego – rozwój linii biznesowej” i pn. „Realizacja oraz wydanie nowej gry symulacyjnej”.

International Com Sp. z o. o. za projekt pn. „Budowa i tworzenie Akademii Rybołówstwa i Nauk o Morzu w Republice Angoli”.

Nieruchomości MSW Sp. z o. o. za realizację projektu pn. „Interaktywna Administracja Nieruchomości”.

Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego Sp. z o.o. za komercjalizację wyników badań naukowych, transfer wiedzy do przemysłu oraz tworzenie nowych rozwiązań technologicznych na potrzeby sektora MŚP.

Profit Network Sp. z o.o. za stworzenie TapOn platformy Business Intelligence oraz Marketing Automation umożliwiającej przeprowadzanie nieosiągalnych dotąd kampanii marketingowych z wykorzystaniem klienckich Big Data oraz technologii mobilnych.

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o. o. za opracowanie szeregu technologii otrzymywania innowacyjnych produktów leczniczych.

Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe KOLTECH Sp. z o.o. za zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa poprzez eksport i wdrażanie nowych technologii.

SSK Rail Sp. z o.o. za realizację projektów pn. „VOD Rail” oraz „Monitorig Pantografu”.

STEINHOF Sp. z o.o. Sp. k. za realizację projektu pn. „Innowacyjne zespoły okładzin hamulcowych pojazdów samochodowych o wysokiej trwałości i niezawodności z nowoczesnych kompozytów otrzymywanych za pomocą unikatowej, energooszczędnej i ekologicznej technologii kształtowania materiałów rozdrobnionych, podnoszące bezpieczeństwo ludzi i mienia dużej wartości”.

Stem Cells Spin S.A. za opracowanie prototypów medycznych na bazie surowców otrzymanych z porożogenych komórek macierzystych.

Średzka Woda Sp. z o.o. za inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, które przyczyniły się do zrównoważonego rozwoju Środy Śląskiej i okolicznych miejscowości, a także do podniesienia standardu życia mieszkańców.

Zakład Mechaniczny Mestil Sp. z o.o. za realizację projektu pn. „Innowacyjna siłownia cieplna z turbiną cieczową i hydrauliczno-gazowym generatorem przepływu czynnika roboczego wykorzystującą ciepło odpadowe.”

KATEGORIA UCZELNIA WYŻSZA

Akademia Morska w Gdyni za realizację projektu pn. „Angola” – budowa, tworzenie i uruchomienie Akademii Rybołówstwa i Nauk o Morzu w Namibie w Republice Angoli..

Centrum Transferu Technologii CITTRU Uniwersytetu Jagiellońskiego za kompleksowe wsparcie Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z biznesem.

Politechnika Gdańska za realizację projektu pn. „Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA).

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy za realizację projektu pn. „GRADYS” – oprogramowanie w postaci ćwiczeń symulacyjnych z elementami wirtualnej rzeczywistości, wspomagających funkcje poznawcze osób starzejących się patologicznie w przebiegu chorób otępiennych.

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu za realizację projektu pn. „Opracowanie prototypów wyrobów medycznych na bazie surowców otrzymanych z porożogennych komórek macierzystych”.

KATEGORIA JEDNOSTKA NAUKOWA

Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk za tworzenie technologii satelitarnych na światowym poziomie.

Instytut Badawczy Leśnictwa za realizację projektów z programu LIFE + pn. ,,ForBioSensing” oraz z programu BIOSTRATEG pn. ,,RemBioFor” .

Instytut Farmaceutyczny za realizację innowacyjnych projektów o szczególnym znaczeniu terapeutycznym i społecznym.

Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk za realizację projektu pn.”Opracowanie i wdrożenie modelu przyspieszania hodowli pszenicy z wykorzystaniem metod biotechnologicznych” oraz projekt pn. „Sekwencjonowanie nowej generacji i mapowanie asocjacyjne jako metody generowania markerów molekularnych cech użytkowych łubinu wąskolistnego”.

Instytut Geodezji i Kartografii za realizację projektu ASAP, którego głównym celem jest utworzenie serwisu informacyjnego dla rolnictwa, bazującego na wykorzystaniu różnorodnych danych teledetekcyjnych.

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk za prowadzenie zakrojonych na szeroką skalę badań fizykochemicznych własności ciał stałych, w szczególności w niskich i ultra niskich temperaturach.

Instytut Nowych Syntez Chemicznych za realizację projektów pn.”Budowa i wyposażenie Centrum Badawczego Nawozów” i „Instalacja do badań procesów otrzymywania katalizatorów współstrąconych”.

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy za realizację projektu pn. „Nowoczesne metody rozpoznania podłoża gruntowego w drogownictwie”.

KATEGORIA JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Laureaci w tej kategorii otrzymali Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju za zrównoważony rozwój gospodarczy i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej swoich Gmin i Miast.

Gmina Brześć Kujawski.

Gmina Kolbuszowa.

Gmina Krzyżanowice.

Gmina Kurzętnik.

Gmina Narewka.

Miasto Gorlice.

Miasto Kobyłka.

Miasto Łuków.

KATEGORIA PAŃSTWOWA JEDNOSTKA BUDŻETOWA

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie za realizację projektu pn. „W zgodzie z naturą – LIFE+ dla Lasów Janowskich”.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie za realizację projektu pn. „Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”.

KATEGORIA FUNDACJA

Fundacja Badań i Rozwoju Nauki za realizację projektu „Biodrukowanie 3D rusztowań z wykorzystaniem żywych wysp trzustkowych lub produkujących insulinę w celu stworzenia bionicznej trzustki.”

Organizatorzy przyznali również nagrodę główną w ramach Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju. Otrzymał ją Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, który jest przykładem uczelni, która świetnie potrafi współpracować na linii nauka-biznes, w efekcie czego powstają innowacyjne rozwiązania, takie jak projekt w ramach programu DEMONSTRATOR + pn. „Opracowanie prototypów wyrobów medycznych na bazie surowców otrzymanych z porożogennych komórek macierzystych”.

A już w listopadzie rusza druga edycja Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju. Szczegółowe informacje już wkrótce pojawią się na stronie internetowej organizatora nagrody.