Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Ostatnia szansa na zgłoszenie projektów w trwających konkursach dla przedsiębiorców

Do 30 października br. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyjmuje wnioski o dofinansowanie innowacyjnych projektów w konkursach „Ścieżka SMART” oraz „Ścieżka SMART na rzecz dostępności”. Obydwa nabory adresowane są do dużych przedsiębiorstw, jednak aby uzyskać wsparcie, muszą one zaplanować współpracę z MŚP w ramach projektu. Konkursy, realizowane ze środków programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, wyróżnia nowatorska formuła, elastyczność i przyjazne procedury. Bądź SMART i wyprzedź konkurencję!

Wprowadzanie nowych lub ulepszonych produktów i usług ma kluczowe znaczenie dla rozwoju polskiej gospodarki. Program FENG daje możliwość finansowania projektów kompleksowych, a zarazem ściśle dopasowanych do potrzeb przedsiębiorstwa. To istotna zmiana w podejściu do inwestowania w innowacje.

„Ścieżka SMART” oraz „Ścieżka SMART na rzecz dostępności” wychodzą naprzeciw potrzebom sygnalizowanym przez rynek.  W obydwu konkursach dofinansowanie można uzyskać na kompleksowe projekty z zakresu: prac B+R, wdrożeń innowacji, rozwoju infrastruktury B+R, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji pracowników i osób zarządzających przedsiębiorstwem, cyfryzacji i zazieleniania działalności przedsiębiorstw. Realizacja modułu B+R jest obowiązkowa. Pozostałe moduły  przedsiębiorca może realizować w zależności od potrzeb i specyfiki projektu.

W naborach mogą wziąć udział duże przedsiębiorstwa samodzielnie występujące o wsparcie projektu. Zgodnie z kryteriami wyboru, firmy duże (za wyjątkiem małych spółek o średniej kapitalizacji), które przewidują realizację inwestycji produkcyjnych w module wdrożenie innowacji, zazielenienie przedsiębiorstw lub cyfryzacji, muszą zaplanować w projekcie współpracę z MŚP, aby uzyskać dofinansowanie. Taka współpraca może przyjąć formę m.in. transferu wiedzy, powiązania kooperacyjnego, w tym: klastrów innowacyjnych (także eksportowych), łańcuchów produkcyjnych, sieci technologicznych, platform technologicznych. 

Bądź SMART

Budżet konkursu „Ścieżka SMART” wynosi 667 milionów złotych. NCBR szuka projektów, które najbardziej przyczynią się do osiągnięcia celów programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki oraz celu Priorytetu 1, którym  jest rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii. Projekty te muszą również wpisywać  się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację.

Dofinansowanie w projektach będzie miało charakter dotacji i będzie udzielane w formie pomocy publicznej i pomocy de minimis. Na realizację modułu wdrożenia innowacji będzie zaś udzielana dotacja warunkowa.

Przełamuj bariery

Budżet konkursu „Ścieżka SMART na rzecz dostępności” wynosi 445 mln zł. Przedmiotem zgłaszanych w nim projektów musi być rozwiązanie problemu bądź problemów osób ze szczególnymi potrzebami, istotnie przyczyniające się do zwiększenia dostępności. Wzrost dostępności nastąpi poprzez zniesienie co najmniej jednej lub więcej barier występujących np. w przestrzeni fizycznej (w tym budynkach, urządzeniach), rzeczywistości cyfrowej, systemach informacyjno-komunikacyjnych, produktach, usługach, procesach lub zaspokojenie szczególnych potrzeb tych osób. Każdy projekt dofinansowany w naborze ogłoszonym przez NCBR musi być zgodny z zakresem tematycznym konkursu oraz wpisywać w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację (KIS).

Więcej informacji oraz regulaminy konkursów:

„Ścieżka SMART” znajduje się na stronie NCBR

„Ścieżka SMART na rzecz dostępności” znajduje się na stronie NCBR.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.

Zapraszamy na 8. Forum Inteligentnego Rozwoju Uniejów 2023. www.irforum.pl