Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii od 23 lat wspiera procesy integracji środowiska naukowego z otoczeniem społeczno – gospodarczym.

Łączymy naukę z biznesem

Celem CPTT UZ jest stymulowanie innowacyjności, promowanie przedsiębiorczości, działanie na rzecz transferu nowoczesnych technologii oraz koordynacja wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy Uniwersytetem Zielonogórskim a przemysłem, jednostkami samorządowymi i organizacjami okołobiznesowymi. W ramach swojej działalności Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego realizuje zadania wewnątrzuczelniane oraz świadczy usługi dla wszelkich podmiotów zewnętrznych, tj. osób fizycznych, osób prawnych, jednostek użyteczności publicznej itp. Od grudnia 2021 r. w strukturach Centrum funkcjonuje Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości.

Stawiamy na projekty

CPTT UZ obecnie realizuje trzy projekty. Pierwszy- „Inkubator Innowacyjności 4.0”, którego celem jest inicjowanie oraz wzmacnianie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, w tym poszukiwanie podmiotów zainteresowanych wdrożeniem wyników badań naukowych i prac rozwojowych, przez promocję oferty technologicznej oraz udział w wystawach i targach typu „science to business”. Kolejna realizacja dotyczy projektu Enterprise Europe Network. Projekt realizowany przez Centrum od 2008 r. Głównym celem projektu jest wspieranie sektora MŚP w rozwoju ich potencjału innowacyjnego oraz w internacjonalizacji. Trzecim projektem jest POWER 3.5. Celem projektu jest podniesienie kompetencji studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa oraz wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr dydaktycznych uczelni poprzez realizację kompleksowego programu wsparcia m.in. poprzez trzystopniowe szkolenie z metodologii TRIZ.

CPTT partnerem Forum Inteligentnego Rozwoju

Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego (CPTT UZ) już od ponad 20 lat wspiera transfer technologii do gospodarki, oraz stanowi swojego rodzaju most łączący świat nauki z przemysłem w rejonie województwa lubuskiego i nie tylko. Działalność CPTT UZ skupia się na inicjowaniu współpracy między przedstawicielami przemysłu oraz naukowcami, która owocuje realizacją wspólnych projektów i wdrożeń. Ideą działalności CPTT UZ jest również przedsiębiorczość akademicka i wspieranie tworzenia Start-upów przez studentów, pracowników i absolwentów Uniwersytetu Zielonogórskiego. CPTT UZ wspiera również aktywnie rozwój innowacyjnych pomysłów studentów poprzez wsparcie finansowe ich projektów, doradztwo oraz opiekę merytoryczną. CPTT UZ jest również beneficjentem projektów Inkubator Innowacyjności 4.0, POWER oraz EEN (Enterprise Europe Network).