Prof. dr hab. inż. Leszek RAFALSKI

Prof. dr hab. inż. Leszek RAFALSKI

Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych; Dyrektor Instytutu Badawczego Dróg i Mostów

Tematyka Forum Inteligentnego Rozwoju, którego głównym celem jest stworzenie synergii nauki z przemysłem, doskonale wpisuje się w bieżące działania rządzących ukierunkowane na reindustrializację Polski w oparciu o polską naukę.

W sierpniu br. Rząd przyjął ustawę o innowacyjności, która – miejmy nadzieję – przyczyni się do wzrostu nakładów na badania i wdrożenia. Zaproponowano w niej mechanizmy zachęcające do podejmowania działalności innowacyjnej, m.in. ulgi podatkowe, stabilny sposób finansowania komercjalizacji wyników badań i prac rozwojowych oraz ułatwienia proceduralne. Należy pamiętać, że konkurencyjność polskiej gospodarki zależy przede wszystkim od inwestycji w innowacje, które – dzięki uruchamianym obecnie mechanizmom – będą motorem zmian technologicznych i społecznych.

Warto wziąć udział w ogólnopolskim Forum i  uczestniczyć nie tylko w branżowych panelach dyskusyjnych dotyczących wyzwań stojących przed polską gospodarką i nauką, ale również w eksperckich szkoleniach i prezentacjach. Wydarzenie to stwarza szansę na wymianę poglądów i doświadczeń różnorodnych środowisk oraz promocję dokonań naukowców i badaczy, innowacyjnych polskich firm, a także przedstawienie oferty terenów inwestycyjnych samorządów.

Wyrażam nadzieję, że podjęte na Forum dyskusje  przyniosą konkretne rezultaty  i zainspirują zarówno świat nauki, przedsiębiorców, jak również decydentów do wprowadzania korzystnych zmian wpływających na budowanie przewagi konkurencyjnej kraju w oparciu o wiedzę oraz innowacyjne rozwiązania.

Prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski

Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych

Dyrektor Instytutu Badawczego Dróg i Mostów


 

Absolwent Inżynierii Lądowej na Politechnice Warszawskiej. Po uzyskaniu stopnia doktora nauk technicznych rozpoczął pracę w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów. Kierował Laboratorium i Zakładem Geotechniki.  Od 1990 r. pełni funkcję Dyrektora Naczelnego w IBDiM. W 2009 r. uzyskał tytuł profesora nauk technicznych.

Aktywnie działa w krajowych organizacjach naukowych, zawodowych i radach naukowych. Autor lub współautor ponad 200 prac badawczych i ekspertyz oraz ponad 110 publikacji krajowych i zagranicznych. Współautor 8 patentów z zakresu stabilizacji gruntów, zawiesin twardniejących i ich zastosowania w praktyce inżynierskiej.

Pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Głównej IV i V kadencji. Od 2007 r. przewodniczy RGIB,  od roku 2008 jest Prezesem Akademii Inżynierskiej w Polsce – doskonale łączy pracę naukową z działalnością menadżerską oraz społeczną na rzecz instytutów badawczych oraz środowiska inżynierów.