PROF. DR HAB. INŻ. JAN KAŹMIERCZAK

PROF. DR HAB. INŻ. JAN KAŹMIERCZAK

Dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Oceny Technologii

Profesor zwyczajny w Instytucie Inżynierii Produkcji na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. Sekretarz Naukowy Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach.

Dorobek naukowy :

ponad 250 publikacji w kraju i za granicą

ponad 100 referatów wygłoszonych na konferencjach krajowych i zagranicznych

promotorstwo czternastu zakończonych przewodów doktorskich

kilkanaście staży naukowych w ośrodkach zagranicznych (w ramach współpracy bilateralnej oraz udział w programach TEMPUS, TEMPRA i SOCRATES-ERASMUS), stypendia British Council (W.Brytania, 1983) i Fundacji Kościuszkowskiej (USA, 1998),

wykłady w uczelniach zagranicznych

Komitet Inżynierii Produkcji PAN: członek Prezydium Komitetu

Polskie Towarzystwo Oceny Technologii: członek – założyciel, Przewodniczący Zarządu Towarzystwa

Inna działalność:

1990 – 1994:    radny Rady Miejskiej w Gliwicach, członek Prezydium Sejmiku Samorządowego województwa katowickie­go

1993 -1997:     przedstawiciel Pełnomocnika Rządu d/s Integracji Europejskiej (następnie: szefa Komitetu Integracji Europejskiej) w Radzie Fundacji „Polska Agencja Rozwoju Regionalne­go” w Warsza­wie: wiceprzewodni­czący Rady Fundacji

1998 – 2000:    członek Zespołu Doradców Wojewody Katowickiego (następnie: Wojewody Śląskiego)

2002 – 2006:   I zastępca Prezydenta Miasta Gliwice

2006 – 2007:   Przewodniczący Rady Miejskiej w Gliwicach

2007 – 2015:   Poseł na Sejm RP VI i VII, wiceprzewodniczący Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii,