PROF. DR HAB. INŻ. JAN KAŹMIERCZAK

PROF. DR HAB. INŻ. JAN KAŹMIERCZAK

Dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Oceny Technologii

Profesor zwyczajny w Instytucie Inżynierii Produkcji na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. Sekretarz Naukowy Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach.

Dorobek naukowy – ponad 250 publikacji w kraju i za granicą, ponad 100 referatów wygłoszonych na konferencjach krajowych i zagranicznych, promotorstwo czternastu zakończonych przewodów doktorskich, kilkanaście staży naukowych w ośrodkach zagranicznych (w ramach współpracy bilateralnej oraz udział w programach TEMPUS, TEMPRA i SOCRATES-ERASMUS), stypendia British Council (W.Brytania, 1983) i Fundacji Kościuszkowskiej (USA, 1998), wykłady w uczelniach zagranicznych.

Komitet Inżynierii Produkcji PAN: członek Prezydium Komitetu, Polskie Towarzystwo Oceny Technologii: członek – założyciel, Przewodniczący Zarządu Towarzystwa.

1990 – 1994: radny Rady Miejskiej w Gliwicach, członek Prezydium Sejmiku Samorządowego województwa katowickie­go

1993 -1997: przedstawiciel Pełnomocnika Rządu d/s Integracji Europejskiej (następnie: szefa Komitetu Integracji Europejskiej) w Radzie Fundacji „Polska Agencja Rozwoju Regionalne­go” w Warsza­wie: wiceprzewodni­czący Rady Fundacji

1998 – 2000: członek Zespołu Doradców Wojewody Katowickiego (następnie: Wojewody Śląskiego)

2002 – 2006: I zastępca Prezydenta Miasta Gliwice

2006 – 2007: Przewodniczący Rady Miejskiej w Gliwicach

2007 – 2015: Poseł na Sejm RP VI i VII, wiceprzewodniczący Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii,

Smart City – Inteligentne miasta atrakcyjne dla inwestorów i bezpieczniejsze dla życia

Aparthotel "Termy Uniejów"

Polskie miasta są coraz bardziej inteligentne, a rozwiązania smart city pomagają samorządom przyciągnąć inwestorów. Jedną z najważniejszych przewag inwestycyjnych danego miasta jest – obok infrastruktury – inteligentne podejście władz do inwestorów. O idei inteligentnych miast mówi się w Polsce coraz więcej, a samorządy decydują się na kolejne inwestycje, które mają ułatwić życie mieszkańcom, podnieść jego poziom i bezpieczeństwo. […]

Debata
READ MORE