dr hab. Grzegorz Siebielec

dr hab. Grzegorz Siebielec

Kierownik Zakładu Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów

Jego główne zainteresowania badawcze to ochrona gleb, procesy zanieczyszczenia gleb i ich remediacji, zmiany użytkowania gruntów, wpływ urbanizacji na zasoby glebowe, bezpieczne wykorzystanie odpadów w ramach gospodarki cyrkularnej. Brał udział w 15 międzynarodowych projektach, w tym w ramach 5, 6, 7 Programu Ramowego, Horyzontu 2020, programu Central Europe. Ma doświadczenie w koordynacji pakietów roboczych w projektach międzynarodowych. W latach 2010 – 2017 koordynator krajowego monitoringu jakości gleb. Krajowy reprezentant ds. gleb w sieci EIONET, Common Forum on Contaminated Land i Globalnym Partnerstwie dla Gleb (Global Soil Partnership).

Kierownik projektu NCN na temat skutków rozprzestrzeniania się pierwiastków ziem rzadkich w środowisku oraz możliwości ich odzysku. Otrzymał nagrodę MRiRW za prace wdrożeniowe w zakresie wyznaczania obszarów do wsparcia ze środków unijnych oraz 4 nagrody Dyrektora IUNG-PIB za badania naukowe.

Odbył staże naukowe w United States Department of Agriculture oraz Ohio State University. Autor lub współautor wielu publikacji w czasopismach naukowych z Impact Factor. Ekspert Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Europejskiej w zakresie zrównoważonego rolnictwa a szczególnie zagadnień dotyczących gleb. Zaangażowany w działania zwiększające świadomość roli gleb w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju oraz tworzące wiedzę i narzędzia sprzyjające ochronie gleb.

„Naukowcy przyszłości”: Life science – Od innowacji do rynkowego sukcesu

Aparthotel "Termy Uniejów"

Prezentacja projektów z grupy nauk o życiu Badania stosowane są zorientowane przede wszystkim na zastosowanie w praktyce. Nie bez powodu więc do udziału w tej części wydarzenia zapraszamy z jednej strony naukowców, którzy już teraz tworzą projekty, które uzyskały wiele rekomendacji ze strony środowiska biznesu i jednocześnie już współpracują lub też szukają współpracy, która zaowocuje […]

Scena otwarta
READ MORE