Dr hab. inż. Marcin Kozanecki

Dr hab. inż. Marcin Kozanecki

Profesor Uczelni oraz Senator PŁ w kadencji 2016-2020, Członek Senackiej Komisji ds. Dydaktyki i Spraw Studenckich, Przewodniczący Komisji ds. Strategii i Rozwoju, Członek Wydziałowej Komisji ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia, Pełnomocnik Dziekana ds. SiDKN NANO

Jest absolwentem Politechniki Łódzkiej, kierunku Technologia chemiczna. Stopień doktora nauk chemicznych uzyskał na macierzystej uczelni w 2002, zaś stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie inżynieria materiałowa na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH w Krakowie w 2017. W latach 1997 – 2006 odbył kilka staży naukowych w Universite Claude Bernard, Lion, Francja, zaś w latach 2008-2011 w Max-Planck Institute fur Polymerforschung, Moguncja, Niemcy.

Jest współautorem ponad 80 publikacji o zasięgu międzynarodowym i około 10 o zasięgu krajowym, 4 rozdziałów w książkach angielskojęzycznych, 3 patentów i ponad 250 komunikatów prezentowanych na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych oraz Polskiego Towarzystwa Meteorytowego. Za działalność naukową został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi.

Jest cenionym nauczycielem akademickim, wieloletnim opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Nano działającego przy Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej. W 2010 roku został uhonorowany przez studentów tytułem Nauczyciela Roku. Za działalność dydaktyczną został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Zainteresowania naukowe dr hab. inż. Marcin Kozaneckiego skupiają się na relacjach pomiędzy strukturą, oddziaływaniami i właściwościami w układach polimerowych o złożonej architekturze, w tym w nanokompozytach polimerowych i hybrydowych oraz w czułych na bodźce hydrożelach polimerowych. Ta ostatnia klasa materiałów budzi jego szczególną uwagę ze względu na potencjał aplikacyjny m.in. w obszarze medycyny („inteligentne” nośniki leków, podłoża do hodowli tkankowych), ochrony środowiska (systemy oczyszczania wody), czy agronomii (nośniki nawozów). W swym pracach dr hab. inż. Kozanecki koncentruje się na roli wody w hydrożelach i procesach hydratacji zarówno sieci polimerowej, jak i ewentualnych substancji rozpuszczonych w wodzie (leki, nawozy, itp.). Specjalizuje się w wykorzystaniu technik spektroskopowych i mikro-spektroskopowych w badaniach materiałowych.

„Naukowcy przyszłości”: Tech science – Od podstaw do innowacji

Aparthotel "Termy Uniejów"

Prezentacja badań z grupy nauk ścisłych i technicznych. „Bez badań podstawowych nie ma innowacji” – to bezdyskusyjny fakt, dlatego badania na początkowym etapie są dla nas szczególnie ważne podczas naszego  wydarzenia. Niestety wiele wyników badań poznawczych nie zostaje wykorzystanych mimo dużego potencjału wykorzystania ich później w projektach na etapie zmierzającym do wdrożenia rynkowego. Powód? Brak […]

Scena otwarta
READ MORE