Dr hab. Agnieszka Kiełbowicz-Matuk

Dr hab. Agnieszka Kiełbowicz-Matuk

Adiunkt, Kierownik Zespołu Regulacji Ekspresji Genów w Zakładzie Biologii Stresów Środowiskowych Instytutu Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk.

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunku biologia, specjalności biologia molekularna. W 2001 roku, po ukończeniu studiów i uzyskaniu dyplomu magistra biologii, rozpoczęła studia doktoranckie na Wydziale Biologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracę doktorską realizowała w Pracowni Genomiki Funkcjonalnej Instytutu Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Tematyka pracy dotyczyła fizjologicznego i molekularnego podłoża odpowiedzi roślin gatunków Solanum na stres niskiej temperatury oraz poznania mechanizmów prowadzących do zwiększenia odporności na stres, po ekspozycji roślin na działanie czynnika stresowego. Zasadniczym przedmiotem jej badań było określenie zależności pomiędzy ekspresją genów kodujących cyklofilinę i białko transportujące tłuszcze a indukcją odporności Solanum sogarandinum na zamarzanie. Celem tych prac było wyizolowanie z odpornego na mróz dzikiego gatunku Solanum sogarandinum genów, których ekspresja jest uruchamiana pod wpływem chłodu. W latach 2005-2006 dr hab. Kiełbowicz-Matuk odbyła dwa zagraniczne staże naukowe: we Francji, w Laboratorium Ekofizjologii i Fotosyntezy, CEA/Cadarache, Saint-Paul-lez-Durance i w Niemczech, w Instytucie Molekularnej Fizjologii Roślin Maxa Plancka w Poczdamie. Stopień doktora nauk rolniczych
w dyscyplinie agronomia uzyskała w 2006 roku i w tym samym roku została zatrudniona na stanowisku adiunkta w Pracowni Genomiki Funkcjonalnej IGR PAN. Jej rozprawa doktorska została wyróżniona przez Radę Naukową IGR PAN. W 2007 roku, za cykl prac badawczych: „Wyizolowanie
i zidentyfikowanie genów, których ekspresja jest związana z tolerancją odmian uprawnych ziemniaka oraz dzikiego gatunku S. sogarandinum na stresy wywołane chłodem, suszą i zasoleniem”, otrzymała Nagrodę Zespołową Wydziału Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych Polskiej Akademii Nauk.

Po uzyskaniu stopnia doktora, kontynuowała swoje zainteresowania naukowe nad poznaniem molekularnych podstaw tolerancji gatunków Solanum na stresy abiotyczne oraz mechanizmów adaptacji roślin do zmiennych warunków środowiska w okresie rozwoju. W 2018 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych, w dyscyplinie biologia za cykl publikacji zatytułowany: „Białka zawierające domenę palca cynkowego typu B-box – mechanizm regulacji ekspresji genu BBX24 w cyklu okołodobowym podczas rozwoju oraz w warunkach stresowych
u gatunków Solanum (S. tuberosum i S. sogarandinum)”. Od 2017 jest kierownikiem Zespołu Regulacji Ekspresji Genów w Zakładzie Biologii Stresów Środowiskowych IGR PAN, którego aktualna tematyka badawcza dotyczy poznania roli białek zawierających palce cynkowe typu B-box w mechanizmach regulacji procesów wzrostu i rozwoju kontrolowanych przez światło, zegar okołodobowy, regulatory wzrostu oraz w odpowiedzi na czynniki stresowe.

Dr hab. Agnieszka Kiełbowicz-Matuk jest współautorką ponad 20 prac naukowych z zakresu biologii i fizjologii molekularnej roślin. Była wykonawcą w 5 projektach oraz kierownikiem 2 projektów badawczych finansowanych przez MNiSW/NCN i wykonawcą w 1 projekcie finansowanym z funduszy UE. Swoje osiągnięcia prezentowała na ponad 30 konferencjach krajowych i zagranicznych. Współpracuję też z polskimi i zagranicznymi jednostkami naukowymi.

Poza pracą naukową dr hab. Kiełbowicz-Matuk zaangażowana jest również w działalność dydaktyczną. Organizowała konferencje naukowe dla pracowników naukowych, a także warsztaty dla uczniów szkół podstawowych. Sprawowała opiekę naukową nad studentami w ramach prac licencjackich i magisterskich oraz staży naukowych. Ponadto pełniła/pełni funkcję promotora pomocniczego i promotora w przewodach doktorskich. W latach 2012-2020 wykonała ponad 90 recenzji publikacji w czasopismach międzynarodowych i krajowych.

Od roku 2010 jest członkiem Rady Naukowej IGR PAN w Poznaniu, w której w latach 2015-2019 pełniła funkcję Sekretarza i członka Prezydium Rady Naukowej. W tym czasie, była również członkiem Rady Młodych Pracowników Naukowych IGR PAN. W latach 2010-2015 była członkiem Zarządu Poznańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Genetycznego.

„Naukowcy przyszłości”: Life science – Od podstaw do innowacji