dr hab. Alicja Węgrzyn

dr hab. Alicja Węgrzyn

Profesor Nadzwyczajny PAN

Tytuł magistra uzyskałam 28 września 1991 r. na kierunku biologia Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego. Na piątym roku studiów zostałam zatrudniona w Centrum Biologii Morza Polskiej Akademii Nauk w Gdyni  jako technik a następnie jako asystent. Stopień doktora nauk biologicznych uzyskałam 12 kwietnia 1996 r. również na Wydziale Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego. Od 1995 r. do chwili obecnej jestem zatrudniona w Pracowni Biologii Molekularnej Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk afiliowanej przy Uniwersytecie Gdańskim najpierw na stanowisku asystenta a od 1996 r. adiunkta. Stopień doktora habilitowanego nauk biologicznych w zakresie biologii uzyskałam 15 grudnia 2000 r. na Uniwersytecie Gdańskim. W latach 2001- 2003 byłam zatrudniona na stanowisku adiunkta habilitowanego a od 2003 do 2010 r. na stanowisku docenta. Od roku 2010 pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego PAN.  Podczas 25 lat pracy naukowej byłam głównym wykonawcą i kierownikiem kilkunastu grantów przyznawanych przez Komitet Badań Naukowych, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowe Centrum Nauki.

Mój dorobek naukowy obejmuje 135 artykułów opublikowanych w czasopismach o międzynarodowym zasięgu, 167 doniesień zjazdowych z konferencji polskich i zagranicznych, 7 złożonych patentów oraz 130 recenzji artykułów wykonanych dla czasopism naukowych. Podczas mojej pracy naukowej wypromowałam kilkunastu magistrantów, licencjuszy oraz jednego doktoranta a czterech studentów ma otwarte przewody doktorskie.

Moje zainteresowania naukowe na początku pracy koncentrowały się wokół mechanizmów regulacji replikacji  (powielania materiału genetycznego) bakteriofagów czyli wirusów namnażających się w komórkach bakterii, były to badania podstawowe. W chwili obecnej staram się wraz z zespołem zastosować wiedzę jaką zgromadziliśmy przez lata pracy na fagach do stworzenia preparatów służących do zwalczania i ograniczania patogennych bakterii w hodowli przemysłowej zwierząt.

„Naukowcy przyszłości”: Life science – Od podstaw do innowacji