dr hab. Alicja Węgrzyn

dr hab. Alicja Węgrzyn

Profesor Nadzwyczajny PAN

Tytuł magistra uzyskałam 28 września 1991 r. na kierunku biologia Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego. Na piątym roku studiów zostałam zatrudniona w Centrum Biologii Morza Polskiej Akademii Nauk w Gdyni  jako technik a następnie jako asystent. Stopień doktora nauk biologicznych uzyskałam 12 kwietnia 1996 r. również na Wydziale Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego. Od 1995 r. do chwili obecnej jestem zatrudniona w Pracowni Biologii Molekularnej Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk afiliowanej przy Uniwersytecie Gdańskim najpierw na stanowisku asystenta a od 1996 r. adiunkta. Stopień doktora habilitowanego nauk biologicznych w zakresie biologii uzyskałam 15 grudnia 2000 r. na Uniwersytecie Gdańskim. W latach 2001- 2003 byłam zatrudniona na stanowisku adiunkta habilitowanego a od 2003 do 2010 r. na stanowisku docenta. Od roku 2010 pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego PAN.  Podczas 25 lat pracy naukowej byłam głównym wykonawcą i kierownikiem kilkunastu grantów przyznawanych przez Komitet Badań Naukowych, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowe Centrum Nauki.

Mój dorobek naukowy obejmuje 135 artykułów opublikowanych w czasopismach o międzynarodowym zasięgu, 167 doniesień zjazdowych z konferencji polskich i zagranicznych, 7 złożonych patentów oraz 130 recenzji artykułów wykonanych dla czasopism naukowych. Podczas mojej pracy naukowej wypromowałam kilkunastu magistrantów, licencjuszy oraz jednego doktoranta a czterech studentów ma otwarte przewody doktorskie.

Uzyskałam następujące nagrody i wyróżnienia za prowadzoną działalność naukową:

 

 1. Nagroda Polskiego Towarzystwa Biochemicznego im. J.K. Parnasa za najlepszą pracę doświadczalną wykonaną w polskim laboratorium (wspólnie z Węgrzynem i K. Taylorem) i opublikowaną w 1992 roku (praca pt. „Stability of coliphage  DNA replication initiator, the O protein” opublikowana w Journal of Molecular Biology 226: 675-680);  Warszawa, 1994.
 2. Nagroda-stypendium Fundacji na Rzecz Naukki Polskiej dla młodych pracowników nauki; Warszawa, 1995.
 3. Nagroda Polskiego Towarzystwa Biochemicznego im. J.K. Parnasa za najlepszą pracę doświadczalną wykonaną w polskim laboratorium (wspólnie z A. Szalewską-Pałasz, A. Herman i G. Węgrzynem) i opublikowaną w 1994 roku, (praca pt. „The mechanism of the stringent control of  plasmid DNA replication” opublikowana w EMBO Journal 13: 5779-5785); Warszawa, 1995.
 4. Nagroda Ministra Edukacji Narodowej za cykl publikacji dotyczących mechanizmów kontroli ścisłej replikacji DNA (wspólnie z A. Szalewską-Pałasz, A. Herman i G. Węgrzynem); Warszawa, 1995.
 5. Wyróżnienie w Konkursie im. W. Mozołowskiego dla młodych biochemików na najlepszą pracę doświadczalną prezentowaną na Zjeździe Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, za pracę pt. „Dziedziczenie kompleksu replikacyjnego plazmidu ”; Warszawa, 1995.
 6. Wyróżnienie w Konkursie im. W. Mozołowskiego dla młodych biochemików na najlepszą pracę doświadczalną prezentowaną na Zjeździe Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, za pracę pt. „Mechanizm rozpadu kompleksu replikacyjnego bakteriofaga  po szoku termicznym”; Kraków, 1996.
 7. Nagroda Prezesa Rady Ministrów za pracę doktorską, Warszawa, 1997.
 8. Nagroda Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk za cykl ośmiu prac opublikowanych w 1998 roku; Warszawa, 1999.
 9. Nagroda Polskiego Towarzystwa Biochemicznego im. J.K. Parnasa za najlepszą pracę doświadczalną wykonaną w polskim laboratorium (wspólnie z A. Szalewską-Pałasz, A. Blaszczakiem, K. Taylorem i G. Węgrzynem) i opublikowana w 1998 roku (praca, pt. „DnaA-stimulated transcriptional activation of ori: Escherichia coli RNA polymerase  subunit as a transcriptional activator contact site” opublikowana w Proceedings of National Academy of Sciences of USA 95: 4241-4246), Warszawa 1999.
 10. II Nagroda Polskiego Towarzystwa Genetycznego w konkursie na najlepsze prace wykonane w polskim laboratorium (wspólnie z A. Herman-Antosiewicz i G. Węgrzynem) i opublikowane w 1998 roku (praca pt. „Molecular mechanism of heat shock-provoked disassembly of the coliphage  replication complex” opublikowana w Journal of Bacteriology, 180: 2475-2483 oraz praca pt. „DnaA-mediated regulation of phage -derived replicons in the absence of pR and Cro function” opublikowana w Virology, 249: 98-107), Warszawa 1999 r.
 11. Nagroda Polskiego Towarzystwa Biochemicznego im. B. Skarżyńskiego (wspólnie z G. Węgrzynem) za najlepszy artykuł przeglądowy opublikowany w 1999 r. (praca pt. „Regulacja replikacji DNA bakteriofaga  i plazmidów ” opublikowana w kwartalniku Postępy Biochemii, 45: 5-11), Warszawa 2000 r.
 12. Nagroda zespołowa (wraz z Sabiną Kędzierska, Aliną Taylor i Grzegorzem Węgrzynem) I stopnia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego za osiągnięcia naukowe za prace, które stanowią cenny wkład w zrozumienie procesu ochrony białek komórkowych przed warunkami stresowymi, Gdańsk 2000 r.
 13. I Nagroda zespołowa Polskiego Towarzystwa Genetycznego za prace opublikowane w latach 1998-2000, Warszawa 2001 r.
 14. Nagroda Prezesa Rady Ministrów za pracę habilitacyjną, Warszawa, 2002
 15. I Nagroda zespołowa Polskiego Towarzystwa Genetycznego za prace opublikowane w latach 2001-2003, Warszawa 2004 r.
 16. Nagroda za najlepszy komunikat prezentowany podczas Fourth Symposium on Lysosomal Storage Disorders, Wiedeń (Austria), 2007 r.
 17. Nagroda Polskiego Towarzystwa Genetycznego za najlepszą polską pracę z zakresu genetyki człowieka opublikowaną w 2006 roku, Warszawa, 2007 r.
 18. Nagroda Polskiego Towarzystwa Genetycznego za najlepszy cykl publikacji oryginalnyh wydanych w latach 2007-2010, Warszawa, 2010 r.
 19. Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za cykl publikacji dotyczący mechanizmów ekspresji genów toksyn Shiga w komórkach Escherichia coli, Warszawa, 2010 r.
 20. Nagroda naukowa zespołowa Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego za badania nad opracowaniem nowych możliwości terapeutycznych w leczeniu pacjentów z mukopolisacharydozami, Gdańsk, 2013 r.

 

Moje zainteresowania naukowe na początku pracy koncentrowały się wokół mechanizmów regulacji replikacji  (powielania materiału genetycznego) bakteriofagów czyli wirusów namnażających się w komórkach bakterii, były to badania podstawowe. W chwili obecnej staram się wraz z zespołem zastosować wiedzę jaką zgromadziliśmy przez lata pracy na fagach do stworzenia preparatów służących do zwalczania i ograniczania patogennych bakterii w hodowli przemysłowej zwierząt.