BACTrem sp. z o.o.

Spółka biotechnologiczna BACTrem powstała w 2016 roku początkowo jako spółka typu spin-off Uniwersytetu Warszawskiego, a od 2019 jest spółką niezależną od UW, posiada własne laboratoria w Parku Naukowo-Technologicznym „Świerk”. Założycielką i prezeską Firmy jest prof. Magdalena Popowska.

Firma wykorzystuje pożyteczne bakterie i tworzy innowacyjne rozwiązania biotechnologiczne dla ochrony środowiska. Spółka opracowała, wdrożyła i wciąż rozwija nowe biotechnologie, w tym preparaty do biodegradacji trudno rozkładalnych substancji toksycznych i niebezpiecznych oraz oczyszczania środowiska. Firma prowadzi również prace badawczo-rozwojowe dla sektora rolnego oraz opracowała serię specjalistycznych preparatów do rekultywacji zdegradowanych terenów rolnych. BACTrem sp. z o.o. wykonuje również specjalistyczne badania mikrobiologiczne oraz działa kompleksowo przy rozwiązywaniu problemu zanieczyszczenia gleby i wody lub odpadów, wykonując badania mikrobiologiczne i biochemiczne, analizując wartości związków niebezpiecznych oraz dobierając odpowiednią technologię bioremediacji i skład biopreparatów. Nasza dotychczasowa działalność znalazła uznanie w postaci licznych nagród i wyróżnień (www.bactrem.pl), m.in. w 2021 r. nagroda główna – Zielony Orzeł  „Rzeczpospolitej”. Kapituła nagrody doceniła działania firmy na rzecz ochrony środowiska naturalnego i wdrożone rozwiązania proekologiczne.

Do tej pory BACTrem stworzyła biotechnologie do przetwarzania: szlamów zawierających substancje niebezpieczne, przefermentowanych odpadów z ich beztlenowego rozkładu, drewnianych podkładów kolejowych oraz opracowała biotechnologię bioremdiacji terenów skażonych związkami ropopochodnymi lub olejem kreozotowym. W celu wdrożenia technologii przetwarzania podkładów kolejowych, która wykorzystuje wysokociśnieniowe procesy fizyczne, procesy chemiczne i zaawansowane procesy biotechnologiczne, BACTrem wraz z partnerami biznesowymi założyła spółkę BACTor, której prezeską jest również prof. M. Popowska. Obecnie BACTrem pracuje nad projektem optymalizacji technologii przetwarzania podkładów drewnianych. Projekt otrzymał dofinansowanie (NCBiR) w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Nr Umowy: POIR.01.01.01-00-1778/20-00).