Prof. dr hab. Edward  S. Gacek

Prof. dr hab. Edward S. Gacek

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych

Prof. dr hab. Edward  S. Gacek jest specjalistą z dziedziny genetyki, hodowli roślin i nasiennictwa roślin uprawnych oraz doświadczalnictwa odmianowego. Od 1996 roku pełni obowiązki dyrektora Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej,  tj. instytucji odpowiedzialnej za badania urzędowe, rejestrację i ochronę prawną odmian roślin uprawnych.

Jego zainteresowania i działalność koncentruje się na problematyce wykorzystania postępu odmianowego w praktyce. Zajmuje się testowaniem i wdrażania postępu biologicznego do wszystkich kierunków gospodarowania w rolnictwie, zachowania bioróżnorodności i ochrony środowiska naturalnego.

Profesor Edward S. Gacek jest krajowym ekspertem w komitetach w Komisji Europejskiej w Brukseli oraz członkiem kilku grup roboczych na poziomie wspólnotowym i krajowym, w zakresie rejestracji i ochrony prawnej odmian roślin. Aktywnie uczestniczy w pracach instytucji międzynarodowych, zajmujących się ochroną prawną odmian roślin uprawnych i roślinnych wynalazków biotechnologicznych.

Jego dorobek naukowy obejmuje prawie 260 prac naukowych z zakresu hodowli roślin, doświadczalnictwa rolniczego i nasiennictwa oraz wielu publikacji popularnonaukowych, wdrożeniowych i upowszechnieniowych. Jest współautorstwem 11 nowych odmian roślin, w tym 9 odmian jęczmienia i 3 odmian rzepaku ozimego.

Profesor Edward Gacek opracował  koncepcję innowacyjnego systemu porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO) i rekomendacji odmian do praktyki rolniczej. Ten unikatowy w skali europejskiej system oceny i rekomendacji odmian odgrywa kluczową rolę we wdrażaniu postępu odmian do rolnictwa.

Obecnie wprowadza innowacyjne modyfikacje testowania i wdrażania postępu odmianowego do praktyki, mające na celu poprawę bilansu białkowego i paszowego
w Polsce.