dr hab. Iwona Niewiadomska

dr hab. Iwona Niewiadomska

Prorektor ds. Nauki i Kształcenia, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Profesor nadzwyczajny KUL, doktor habilitowany nauk humanistycznych, magister prawa. Prorektor ds. Nauki i Kształcenia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Kierownik Katedry Psychoprofilaktyki Społecznej w Instytucie Psychologii KUL. Kierownik, koordynator merytoryczny, realizator wielu projektów naukowych oraz badawczo-rozwojowych współfinasowanych z funduszy unijnych oraz krajowych m.in. przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, Ministerstwo Zdrowia. Obszary zainteresowań to patologie społeczne i ich profilaktyka, prawo karne i wykonawcze.

Associate Professor KUL, PhD in Humanities, Master of Laws. Vice-Rector for Science and Education of the John Paul II Catholic University of Lublin, Head of the Department of Social pathology Psychoprophylaxis at the Institute of Psychology, KUL. Project manager, expert coordinator and team member in a series of scientific and R&D projects co-financed from EU and national funds under programmes operated by the National Centre for Research and Development, the Lublin Province Labour Office and the Ministry of Health, among others. Her areas of interest include social pathologies and their prevention, criminal and executive penal law.

Nowa strategia dla nauki i szkolnictwa wyższego a kompetencje rynku pracy

Sala Lawendowa - Medical Spa Hotel Lawendowe Termy

Nowa rozwiązania ustawodawcze w szkolnictwie wyższym nakładają większe dostosowanie do wymogów rynku pracy oraz kładą duży nacisk na rozwój badawczo-naukowy. Jakie kompetencje są wymagane w zarządzaniu i kierowaniu zespołami najzdolniejszych naukowców? Jak wygląda proces wdrażania odkryć naukowych?

READ MORE