dr Alicja Adamczak

dr Alicja Adamczak

prezes, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Prezes Urzędu Patentowego RP

dr Alicja Adamczak

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, rzecznik patentowy, radca prawny i pracownik naukowy Politechniki Świętokrzyskiej. Obroniła pracę doktorską nt. „Pełnomocnik w postępowaniu patentowym” oraz zdała egzamin sędziowski. Uzyskała uprawnienia europejskiego rzecznika patentowego oraz zawodowego pełnomocnika przed Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM).

W latach 1997-2002 była prezesem Polskiej Izby Rzeczników Patentowych i jednocześnie przewodniczącą Krajowej Rady Rzeczników Patentowych oraz redaktorem naczelnym kwartalnika „Rzecznik patentowy”. W tym okresie uczestniczyła w pracach legislacyjnych nad projektami ustaw Prawo własności przemysłowej i ustawy o rzecznikach patentowych.

Jest inicjatorką międzynarodowych sympozjów „Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce” w Krakowie, cyklu międzynarodowych konferencji „Innowacyjność i kreatywność Kobiet”, polskich obchodów Światowego Dnia Własności Intelektualnej, a także konkursów na pracę habilitacyjną, doktorską, magisterską i studencką oraz na plakat, na krótki film i informację medialną z zakresu ochrony własności intelektualnej.

Jest autorką wielu publikacji z tej dziedziny.

Za działalność zawodową i społeczną została odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Polonia Restituta, Krzyżem Oficerskim Orderu „Merite de l’Invention” nadawanym za dokonania na rzecz rozwoju innowacyjności przez Królewską Kapitułę w Brukseli oraz odznaką „Za Zasługi dla Wynalazczości”. Polska Organizacja Turystyczna uhonorowała Alicję Adamczak tytułem Ambasadora Kongresów Polskich w dowód uznania za promowanie dokonań Polski i Polaków na międzynarodowych konferencjach oraz sympozjach, zaś Akademia Inżynierska w Polsce Medalem Honorowym Gabriela Narutowicza w dowód uznania osiągnięć dla rozwoju techniki. Znalazła się również na liście 50 wybitnych menedżerek w specjalnej edycji magazynu „Polish Market”, uzyskując jednocześnie wyróżnienie „Diament Zarządzania”.

Reprezentuje Polskę w Radzie Administracyjnej i Komitecie Budżetowo-Finansowym Europejskiej Organizacji Patentowej oraz w Radzie Administracyjnej Wyszehradzkiego Instytutu Patentowego.

Gala Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2018

Jest to ogólnopolskie wyróżnienie doceniające samorządy, podległe im spółki oraz przedsiębiorstwa, które przez swoje nowatorskie inwestycje i rozwiązania, przykładają się do zrównoważonego rozwoju. Drugą grupą laureatów są uczelnie, jednostki naukowe, ośrodki, instytucje i przedsiębiorstwa realizujące innowacyjne projekty. Wszystkie te podmioty charakteryzuje nowatorskość, zaangażowanie w działania oraz rozwój działalności. Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju została objęta honorowym […]

READ MORE

Własność intelektualna – jak chronimy innowacje?

Sala 2.2 - POZIOM 2

Wprowadzanie nowych rozwiązań technologicznych wiąże się w dużej mierze z potrzebą właściwej ochrony prawnej. Podczas dyskusji przedstawiciele czołowych instytucji państwowych i prywatnych poświęcą uwagę potencjalnym zagrożeniom czekającym na innowacyjne rozwiązania oraz omówią procedury ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.

I Sesja
READ MORE